ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA:

 

ZADZWOŃ LUB NAPISZ

Formy Opodatkowania działalności gospodarczej

W momencie zakładania działalności gospodarczej konieczne jest podjęcie decyzji o formie opodatkowania. W Polsce możliwy jest wybór spośród czterech form.

Czym charakteryzuje się każda z form rozliczenia? O tym piszemy w dalszej części artykułu.


Czytaj dalej

Urlop wypoczynkowy płatny, bezpłatny i inne przerwy od pracy.

 

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę u pracodawcy przysługuje szereg różnych uprawnień m.in.: urlop wypoczynkowy. Urlopu nie można się zrzec, na rzec kogoś innego.

Na chwilę obecną urlop wypoczynkowy pracownika uzależniony jest od sumarycznego okresu zatrudnienia.

Do okres zatrudnienia pracownika wlicza się zarówno staż pracy, jak również okres nauki.

Ukończenie określonej szkoły powoduje naliczenie określonej liczby lat zaliczanej do okresu pracy.

 W taki oto sposób za ukończenie zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej zaliczyć można 3 lata,  za ukończenie średniej szkoły zawodowej zaliczyć można 5 lat, za ukończenie średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat, średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata, szkoły policealnej – 6 lat, szkoły wyższej – 8 lat.

W sytuacji gdy pracownik w danym okresie pracował i uczył się jednocześnie, do okresu zatrudnienia bierzemy tylko jeden z nich, ten, który jest dla pracownika bardziej korzystny.

Zgodnie z Art. 154. § 1.  Kodeksu Pracy wymiar urlopu wynosi:

 - 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

 - 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Jeżeli pracownik po raz pierwszy w życiu podejmuje pracę na etacie, wówczas w pierwszym roku kalendarzowym, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy. Urlop nabywa w wymiarze 1/12 wymiaru urlop, który będzie mu przysługiwał po przepracowaniu roku.

W kolejnych latach pracownik ten nabędzie już prawo do kolejnego pełnego urlopu wypoczynkowego.

Urlop udzielany jest na pisemny wniosek pracownika. Wynagrodzenie za czas urlopu wynosi 100% wynagrodzenia pracownika, zapisanego w umowie o pracę.

 

Pracownik, zatrudniony na podstawie umowy o pracę może skorzystać z urlopu bezpłatnego.

Urlop bezpłatny może zostać udzielony, na pisemny wniosek pracownika zgodnie z art. 174 Kodeksu Pracy.  Za okres przebywania na urlopie bezpłatnym, jak mówi sama nazwa nie otrzymujemy wynagrodzenia. W tym okresie nie podlegamy pod ubezpieczenia społeczne. Jest to szczególnie ważne gdy równolegle do etatu prowadzimy działalność gospodarczą, z której opłacamy tylko składkę zdrowotną. Okres przebywania na urlopie bezpłatnym nie jest wliczany do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy zarobkowej u innego pracodawcy. Między pracodawcami powinno wówczas zostać zawarte porozumienie w tej sprawie.

Kolejnym uprawnieniem pracownika są uprawnienia związane z rodzicielstwem.

Wyróżniamy tu urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy.

Czas trwania urlopu zarówno macierzyńskiego jak i rodzicielskiego uzależniony jest od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu.

Urlop macierzyński przysługuje na pisemny wniosek pracownicy, w następującej wysokości:

- 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka,

-31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci,

-33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci,

-35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci,

- 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.   

Urlop macierzyński może zostać udzielony już przed przewidywaną datą porodu. Może zostać udzielony na maksymalnie 6 tygodni przed porodem.

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownica może skorzystać z urlopu rodzicielskiego.

Czas trwania tego urlopu wynosi:

- 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka

-34 tygodnie w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka.

Urlop macierzyński i urlop rodzicielski mogą być wypłacane w następującej formie:

- 100% podstawy za okres urlopu macierzyńskiego, a następnie 60% za okres urlopu rodzicielskiego

Lub

- 80% za cały okres zarówno urlopu macierzyńskiego jak i urlopu rodzicielskiego.

 

Kolejnym uprawnieniem pracownika związany z rodzicielstwem to urlop ojcowski.

Urlop ten udzielany jest pracownikowi – ojcu, dziecka do ukończenia 2 roku życia lub do upływu 2 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka. Urlop udzielany jest na pisemny wniosek pracownika, a jego długość wynosi 2 tygodnie. Może zostać wykorzystany jednorazowo lub w 2 częściach, po tygodniu każda.

Za okres urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100%.

Pracownikowi, który pracuje na etacie może zostać udzielony również urlop wychowawcy.

W celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracownik, który posiada co najmniej 6 miesięczny staż pracy, może skorzystać z urlopu wychowawczego. Urlop ten może zostać udzielony na pisemny wniosek pracownika. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Należy jednak pamiętać o tym, że jeden miesiąc z urlopu wychowawczego to wyłączne prawo jednego z rodziców. Prawo to nie może zostać przeniesione na drugiego rodzica. W związku z powyższym urlop wychowawczy stanowi np.: 35 miesięcy dla matki dziecka i 1 miesiąc wyłącznie dla ojca dziecka, łącznie urlop wychowawczy w wymiarze 36 miesięcy.

Wniosek złożony przez pracownika we właściwym terminie jest dla pracodawcy wiążący, co oznacza, że nie można odmówić pracownikowi takiego urlopu.

Temat urlopów pracowniczych to temat bardzo szeroki. Powyższe zagadnienia to jedynie mały wycinek wiedzy ogólnej z tematyki urlopów.