ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA:

 

ZADZWOŃ LUB NAPISZ

Formy Opodatkowania działalności gospodarczej

W momencie zakładania działalności gospodarczej konieczne jest podjęcie decyzji o formie opodatkowania. W Polsce możliwy jest wybór spośród czterech form.

Czym charakteryzuje się każda z form rozliczenia? O tym piszemy w dalszej części artykułu.


Czytaj dalej

Wsparcie dla samozatrudnionych

 

 

Ustawa przewiduje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzania działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniki pandemii koronawirusa.

 

Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o co najmniej:

• 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

• 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

• 80 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

 

Warunek dodatkowy

Przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Po spełnieniu warunków wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzania, przedłużyć ten okres.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy przedsiębiorca składa:

• do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poprzez platformę praca.gov.pl

• bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy

 

Lista powiatowych urzędów pracy udostępniona zostanie bezpośrednio w formularzu elektronicznym w Praca.gov.pl oraz na stronie https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu.