ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA:

 

ZADZWOŃ LUB NAPISZ

Formy Opodatkowania działalności gospodarczej

W momencie zakładania działalności gospodarczej konieczne jest podjęcie decyzji o formie opodatkowania. W Polsce możliwy jest wybór spośród czterech form.

Czym charakteryzuje się każda z form rozliczenia? O tym piszemy w dalszej części artykułu.


Czytaj dalej

Jak ewidencjonować czas pracy?

 

Wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają choć by jednego pracownika  muszą dla niego prowadzić ewidencję czasu pracy. Jest to imienny dokument zawierający zestawienie czasu pracy i innych informacji dotyczących konkretnego pracownika. Ewidencję prowadzi się w celu właściwego ustalenia wynagrodzenia i innych składników należnych za pracę pracownika.

Ewidencję czasu pracy powinno do  się prowadzić w formie karty czyli można przyjąć, że forma papierowa, będzie właściwa.

Od 1 stycznia 2019 r.  zmienił się znacząco zakres informacji, które ewidencja czasu pracy powinna zawierać. Obecnie sposób prowadzenia ewidencji określa § 6 pkt 1  rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.  Powyższe rozporządzenie zawiera katalog informacji, które muszą znaleźć się we wspomnianym dokumencie.

Ewidencja czasu pracy powinna zawierać takie informacje:

– liczbę przepracowanych godzin, jak również informację o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,
– liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej,
– liczbę godzin nadliczbowych,
– dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
– liczbę godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,
– rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy,
– rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
– wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,
– czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

 

Ewidencja czasu pracy powinna zawierać również poniższe informacje:

 

 a)wnioski pracownika dotyczące:

– udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych,
– ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat (art. 188 Kodeksu pracy),
– ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty (art. 142 Kodeksu pracy),
– stosowania systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 Kodeksu pracy),
– stosowania systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 Kodeksu pracy),
– stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracownika dniami pracy (art. 1401 § 1 Kodeksu pracy),
– stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy (art. 1401 § 2 Kodeksu pracy),

 

b) dokumenty związane:
– ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy (art. 140 Kodeksu pracy),
– z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (art.1513 Kodeksu pracy),
– z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych lub pozostawaniem poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy,


c) zgody:
– pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 148 pkt 3 i art. 178 zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych i porze nocnej § 2 Kodeksu pracy),
– pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy (art. 178 § 1 Kodeksu pracy).

 

Od stycznia 2019 okres przechowywanie ewidencji czasu pracy wynosi 10 lat, chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej. 10 letni okres przechowywania liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy został zakończony.