ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA:

 

ZADZWOŃ LUB NAPISZ

Formy Opodatkowania działalności gospodarczej

W momencie zakładania działalności gospodarczej konieczne jest podjęcie decyzji o formie opodatkowania. W Polsce możliwy jest wybór spośród czterech form.

Czym charakteryzuje się każda z form rozliczenia? O tym piszemy w dalszej części artykułu.


Czytaj dalej

Zatrudnianie pracownika. Jakie są obowiązki pracodawcy?

 

 

Pracodawca, który chce zatrudnić pracownika musi spełnić określone wymagania.

Przed przystąpieniem do pracy pracodawca musi skierować pracownika na badania lekarskie, w celu ustalenia zdolności do pracy. Pracodawca wystawia pracownikowi skierowanie,  w którym określa warunki pracy i stanowisko, na którym osoba ma zostać zatrudniona. Pracownik może przystąpić do pracy, po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do wykonywania pracy.

Kolejnym ważnym elementem jest przygotowanie dla pracownika umowy o pracę oraz informacji o podstawowych warunkach pracy.  Już w pierwszym dniu pracy pracownik powinien otrzymać umowę o pracę.

W dobie obecnych przepisów m.in. o ochronie danych osobowych pracodawca może od pracownika żądać określonych danych osobowych w celu zatrudnienia, rekrutacji.

Zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

 4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Pracodawca może żądać od pracownika również podania dodatkowych danych osobowych obejmujących:

1) adres zamieszkania;

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

4) numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

 

Pracodawca tworzy dla każdego zatrudnionego pracownika tzw. akta osobowe,  w których przechowuje dokumenty dotyczące danego pracownika. W aktach są przechowywane m.in. kwestionariusze osobowe, umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia, orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych  do pracy na określonym stanowisku, świadectwa pracy pracownika i inne wymagane dokumenty.

 

Pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien zostać przeszkolony w zakresie BHP czyli bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kolejnym ważnym punktem w zatrudnianiu pracownika jest zgłoszenie do ZUS. Pracodawca najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych powinien zgłosić podjęcie pracy przez pracownika do Zus na dokumencie ZUS ZUA z kodem 01 10.