Zatrudnianie pracownika. Jakie są obowiązki pracodawcy?

 

 

Pracodawca, który chce zatrudnić pracownika musi spełnić określone wymagania.

Przed przystąpieniem do pracy pracodawca musi skierować pracownika na badania lekarskie, w celu ustalenia zdolności do pracy. Pracodawca wystawia pracownikowi skierowanie,  w którym określa warunki pracy i stanowisko, na którym osoba ma zostać zatrudniona. Pracownik może przystąpić do pracy, po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do wykonywania pracy.

Kolejnym ważnym elementem jest przygotowanie dla pracownika umowy o pracę oraz informacji o podstawowych warunkach pracy.  Już w pierwszym dniu pracy pracownik powinien otrzymać umowę o pracę.

W dobie obecnych przepisów m.in. o ochronie danych osobowych pracodawca może od pracownika żądać określonych danych osobowych w celu zatrudnienia, rekrutacji.

Zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

 4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Pracodawca może żądać od pracownika również podania dodatkowych danych osobowych obejmujących:

1) adres zamieszkania;

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

4) numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

 

Pracodawca tworzy dla każdego zatrudnionego pracownika tzw. akta osobowe,  w których przechowuje dokumenty dotyczące danego pracownika. W aktach są przechowywane m.in. kwestionariusze osobowe, umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia, orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych  do pracy na określonym stanowisku, świadectwa pracy pracownika i inne wymagane dokumenty.

 

Pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien zostać przeszkolony w zakresie BHP czyli bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kolejnym ważnym punktem w zatrudnianiu pracownika jest zgłoszenie do ZUS. Pracodawca najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych powinien zgłosić podjęcie pracy przez pracownika do Zus na dokumencie ZUS ZUA z kodem 01 10.

 

 

ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA:

 

ZADZWOŃ LUB NAPISZ