Dofinansowanie z PFRON - kto może się ubiegać?

 

 

Zatrudniając osobę z niepełnosprawnością, możliwe jest uzyskanie dofinansowania do jej pensji. Kwota dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności tej osoby i wynosi dla pełnego etatu:

 • 1 800 zł w przypadku pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 1 125, kiedy zatrudniona osoba posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • 450 zł do pensji osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kiedy osoba ma orzeczone schorzenie specjalne, kwota dofinansowania jest o 600 zł wyższa. W przypadku części etatu kwota ta jest proporcjonalna do części etatu, na jaką jest zatrudniona osoba niepełnosprawna.  Dofinansowanie dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą nie może być wyższe niż 75% kosztów płacy, na który składają się wynagrodzenie brutto, obowiązkowe składki emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać dofinansowanie?

Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba przede wszystkim spełniać jeden z poniższych wymogów:

 • prowadzić zakład pracy chronionej,
 • Zatrudniać mniej niż 25 pracowników,
 • lub w przypadku zatrudniania co najmniej 25 pracowników, 6% z nich musi być osobami z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Oprócz tego pracodawca nie może mieć zaległości wobec PRON-u wyższych niż 100 zł. Dofinansowanie przysługuje pracownikom, którzy zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, nie na umowach cywilno-prawnych. Nie mogą też oni mieć prawa do emerytury. Jeśli pensja pracownika, któremu przysługuje dofinansowanie, jest w jakiejś części pokrywana ze środków publicznych to dofinansowanie dotyczy tylko części pokrywanej przez pracodawcę. Dofinansowanie nie przysługuje także wtedy, gdy:

 • pracodawca znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, której to kryteria są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy publiczne,
 • na pracodawcy ciąży obowiązek udzielania zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej,
 • dofinansowanie skutkowałoby przekroczeniem maksymalnej kwoty rocznej pomocy na zatrudnianie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w wysokości 10 mln

Efekt zachęty

Aby otrzymać dofinansowanie pracodawca musi też wykazać tak zwany efekt zachęty. Oznacza to, że zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego musi zwiększać zatrudnienie w danym miesiącu w stosunku do średniego zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zatrudnia się osobę niepełną sprawna na miejsce zwolnionego, w wyniku rozwiązania umowy, innego pracownika. W sytuacji, kiedy dofinansowanie do wynagrodzenia nie stanowi pomocy publicznej, nie ma obowiązku wykazywać zachęty.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Po spełnieniu wymagań, jakie stawia PFRON, należy złożyć tam odpowiednie dokumenty, są nimi:

 1. Wniosek WN-D, czyli ten o wypłatę miesięcznego dofinansowania,
 2. Kopia dokumentów potwierdzających nazwę pracodawcy, numer REGON i NIP
 3. Formularz INF-D-P, jest to miesięczna informacja o zatrudnieniu, wynagrodzeniu, stopniu niepełnosprawności i jego rodzaju, wypełnia się ją osobno dla każdego pracownika,
 4. INF-OPP - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, lub rybołówstwie,
 5. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej, jeśli ubiega się o nią po raz pierwszy,
 6. sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe lub oświadczenie mówiące o braku konieczności składania sprawdzań finansowych. Nie obowiązuje w przypadku małych i mikro przedsiębiorstw.

Wszystkie te dokumenty można znaleźć na stronie PFRON-u.

Termin składania wniosków

Wniosek WN-D trzeba złożyć co miesiąc, do 25. dnia kolejnego miesiąca. Jedynie pierwszy wniosek rejestracyjny trzeba złożyć w formie papierowej. Kolejne można składać elektronicznie za pomocą specjalnego Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji SODiR.

ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA:

 

ZADZWOŃ LUB NAPISZ